ABOUT
 

ABOUT

บริษัท ซี.เค.เซรามิคส์ คอร์ปอเรชั่น จัด ดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายสินค้ามากกว่า 1,000 รายการ สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิคส์ แก้ว กระดาษ กระจก เหล็กโลหะ โรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี ยานยนต์ บำบัดน้ำเสีย การประมง อาหารพลาสติก รวมไปถึงเคมีทั่วไป พัฒนาสู่การเป็นตัวแทนการนำเข้าสินค้าเคมีภัณฑ์จากต่างประเทศทั่วโลกให้แก่หน่วยงาน และ บริษัทชั้นนำใน ประเทศไทย บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในส่วนของการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพที่ดีที่สุด พร้อมทั้งบริการ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงและความพอใจสูงสุดของลูกค้า ตลอดจนสร้างมาตรฐานให้กับ องค์กรโดยการพัฒนาสินค้าและบุคลากร ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าอย่างถาวร

สินค้าที่มีคุณภาพ

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย โดยคัดสรรแต่สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงการจัดเก็บสินค้าอย่างถูกวิธี และเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมระบบการบำรุงรักษาที่ได้มาตรฐาน

บริการที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มุ่งเน้นถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านบริการจัดส่งสินค้า, บริการหลังการขาย, บริการการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า

ระบบการจัดการที่มาตรฐาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารและพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพและการบริหารงาน พร้อมทั้งเป็นการตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้า

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กร อย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะนำไปพัฒนาการทำงานได้อย่างมีระบบ และสามารถเข้าใจรูปแบบในการบริหารงาน เพื่อเข้าถึงความต้องการของตลาดได้อย่างแท้จริง ซึ่งสามารถทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ

นโยบายในการดำเนินธุรกิจ

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดหาสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
3. จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ในราคาที่สมเหตุสมผล
4. พัฒนาองค์กร และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. บริการประทับใจ การจัดส่งที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา


 

VISIT OUR SHOWROOM

 

ลขที่ 99/61 หมู่ 11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 

โทรศัพท์
034-397957 , 081-412-1860 ,
089-410-1049

ckceramiccorporation@gmail.com  
ckceramic68@gmail.com

 
SOCIAL MEDIA
 

 

© Copyright 2015 C.K.ceramics all rights reserved.